CLAUSULA PRIVADESA WEB

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i art. 21 de la Llei 34/2002 SSI de correu electrònic, li informem que les dades personals que hagi facilitat en aquesta comunicació o faciliti en el futur estan incorporats a un fitxer creat per Mans i Salut, amb la finalitat de poder gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres serveis i si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic info@mansisalut.com

Aquest missatge, el seu contingut i qualsevol fitxer transmès amb ell, contenen informació de caràcter confidencial, estant exclusivament dirigit al seu destinatari o destinataris i quedant prohibida la seva divulgació, reproducció o distribució.

L’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de Mans i Salut qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones ni usats amb una altra fi comercial que no sigui para el que han estat recaptats i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informats, exonerant-se a Mans i Salut de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

En virtut del que es disposa en l’article 15 i següents de la LOPD i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, a qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Mans i Salut, amb domicili en Calvari, 63, CP46117 Bétera, VALÈNCIA.